KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 42
  w Katowicach przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 30, e-mail: mp42katowice@poczta.onet.pl
  tel.: 32-202-91-31
 1. Dyrektor wyznaczył inspektora danych: p. Tomasz Ptak - KONTAKT: Nr tel.: (32) 606-13-23; Adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl 
 1. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
 • udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO)
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego
  z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: dyrektor Przedszkola, Referent oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Katowicach oraz przechowywane przez 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MP42. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka, jest istotne
  i niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 42
  w Katowicach.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do konsultacji z naszym Inspektorem Danych Osobowych, dostępnym pod nr tel. (32) 606-13-23.

 

 

 • Terms and FAQ
 • Home Delivery
 • Latest Catalogue
 • Latest Catalogue