Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LVIII/1201/18  z  dnia 26 lipca  2018 r. o w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I - Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

   1. opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową
       wychowania przedszkolnego;

   2. opłatę za wyżywienie :

  Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany dziecku wynosi odpowiednio:

1) śniadanie - 1,50 zł,

2) obiad - 2,50 zł,

3) podwieczorek - 1,00 zł.

II  - W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata, o której mowa w pkt. 1
       wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, a za trzecie i kolejne dziecko - 0,00 zł.

III - W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania
      przedszkolnego.

IV - Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza
       podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.: od 6.00 do 8.00  oraz od 14.00 d0 17.00

V -  Opłaty,  o których mowa  są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany
       miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka .
       Za datę zapłaty opłat określonych w umowie uważa się datę wpływu na podany w informacji
       rachunek bankowy.

VI - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za
      każdy dzień nieobecności /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po nieobecnościach
      dziecka/.

VII - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata,
        o której mowa w pkt  1 podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin
        pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

VIII - Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego  Przedszkola Nr 42 w porozumieniu
         z organem prowadzącym [Zarządzenie Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 42 w Katowicach
         z dnia 28.08.2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu
         Nr 42 w Katowicach],

IX - Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie ustawowych odsetek*.

*Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

 

 

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue