DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

p. Tomasz Ptak

Kontakt:

nr tel.: (32) 606-13-23

adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 42 w KATOWICACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 42 z siedzibą w Katowicach przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 30, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu Nr 42 jest p. Tomasz Ptak, specjalista zatrudniony przez CUW w Katowicach, KONTAKT: Nr tel.: (32) 606-13-23;
  Adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia spraw, które leżą w kompetencji Miejskiego Przedszkola Nr 42. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych będzie uzależniona od rodzaju sprawy z jaką zwróci się Pan/Pani do Przedszkola, które realizuje zadania własne zgodnie ze statutem. Informację o konkretnych celach przetwarzania danych zostaną przekazane poprzez wypełnienie obowiązku informacyjnego w trakcie realizacji danej sprawy.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej lub innych szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy RODO. 

 8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub dobrowolne, w zależności od rodzaju sprawy z jaką zwróci się Pan/Pani do Miejskiego Przedszkola nr 42 w Katowicach.Konsekwencją niepodania danych, w sytuacji gdy jest to obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji danej sprawy.

 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 • Terms and FAQ
 • Home Delivery
 • Latest Catalogue
 • Latest Catalogue